Search Results: 125 ตำแหน่งว่าง

 ...้นไป สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย # มีประสบการณ์ทางด้าน จป.ทางด้านงานก่อสร้าง # มีทักษะ ในการพูดคุยและแก้ไขปัญหาเฉพ... 

บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัส...

บริษัท จีระธนา ก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม 2.วางแผนการตรวจสอบงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภั...

บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
8 วันที่ผ่านมา
 ...จป.วิชาชีพตามกฏหมาย"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" (จป.วิชาชีพ) #4.ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Office แ... 

บริษัท ที.ที.เอช.นิตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน จัดทำประวัติพนักงาน สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ จัดทำเอกสารฝึกอบรมพนักงาน ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานที...

บริษัท โฟล-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง # มีใบ จป. วิชาชีพ/หัวหน้างาน/บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ # มีประสบการณ์... 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...ะความปลอดภัย # มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี (งานด้าน จป.วิชาชีพ) สวัสดิการ สวัสดิการประกันโควิด ประกันชีวิต ... 

Landco HUX Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...ายแรงงาน # สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี # มี จป.วิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ # มีความรู้เรื่องเอกสารแรงงานต่าง... 

บริษัท ลิตเติลโฮม เบเกอรี่ (1966) จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...บรมโดยมีใบประกาศวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) # สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ในการจัดทำราย... 

บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบ บริหารจัด งานด้านความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายคุณ...

KGK Jewellery Manufacturing (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร
11 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน 2.เสนอแนวทางการทำงานด้วยความปลอด...

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด

บางใหญ่, นนทบุรี, ภาคกลาง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน หากมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติผู้สมัคร # ชาย # อายุ 25-40 ปี # ปริญ...

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...นามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมและมีประกาศนียบัตร (จป.วิชาชีพ) ตามกฏหมายใหม่ # สามารถประจำหน่วบงานก่อสร้างต่างจังห... 

บริษัท ไทย-นิชชีนแพลนท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...ายุ 25 ปีขึ้นไป # มีใบประกอบวิชาชีพ # มีประสบการณ์ด้าน จป. # สามารถปฎิบัติต่างจังหวัดได้ # มีภาวะผู้นำ # มีทัก... 

บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...เท่านั้น) อายุ 28 ปีขึ้นไป # จบปริญญาตรี ขึ้นไป (จป.วิชาชีพ) # เน้นประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอา... 

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

ปากเกร็ด
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยฯ หรือเกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ...

บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
 ...te : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน จป. วิชาชีพ - หางาน จป. วิชาชีพ ใกล้ฉัน - หางาน จป. วิชาช... 

บริษัท การ์ด แอสโซซิเอท (ไทยแลนด์) จำกัด / บริษัท รักษาความป...

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.กำหนดมาตราฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตรา...

บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
3 วันที่ผ่านมา
 ...้านความปลอดภัย 9.เอกสารราชการด้านความปลอดภัย เช่น รายงาน จป.ว. , สอ.1, ตรวจไฟฟ้า ตรวจสภาพแวดล้อมประจำปี ฯลฯ 10. อื่น... 

บริษัท เอส.ดี.บี.คอนสตัคชั่น จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
 ...นการอบรมใบประกาศวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) # มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภั... 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
หนึ่งเดือนที่แล้ว