Search Results: 6 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นตำแหน่งที่กฎหมาย...

บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด

แปลงยาว
1 วันที่ผ่านมา
 ...ได้ทันที ( จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ) สามารถขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง มีความอดทน และทัศนคติที่ดีในการดูแล... 

บริษัท ออร์คิดจ๊อบ ดอท คอม จำกัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา
10 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยฯ วิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติงานเพื่อบ่งชี้อันตรายรวมถึงกา...

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

จังหวัดฉะเชิงเทรา
6 วันที่ผ่านมา
 ...ละความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.มีวุฒิบัตร จป.วิชาชีพ จบการศึกษาหลักสูตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.มีใบอนุ... 

บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา
9 วันที่ผ่านมา
 ... : ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น ผ่านการฝึก อบรมหลักสูตร จป.ระดับเทคนิค ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ทำงานด้าน จป.ระดับเทค... 

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 วันที่ผ่านมา
 ...ญาตรี วิศวกรไฟฟ้า ,อาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกียวข้อง 2.มีใบ จป.เทคนิค จะพิจารณาพิเศษ 3.มีพื้นฐานการให้คอมพิวเตอร์ Excel ,... 

บริษัท ซิสเต็มฟอร์ม จำกัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา
9 วันที่ผ่านมา