จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน Audit

1-20 จาก 454 ผลการ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ - ปฏิบัติงานตรวจสอบ และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยใ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบระบบงานบัญชี การเงิน ภายในองค์กร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท คิวโกว์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประสานงาน- ดูแลเอกสาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 20 - 30 ปี ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส. ...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท สลิม คอนเซ็ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบตามสาขาที่บริษัทกำหนดให้รับผิดชอบ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจเอกสารทางบัญชี-จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป ...
13 วันที่ผ่านมา
Tune Insurance Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่มีปัญหาต่อระบบงาน- รายงานผลการตรวจสอบ- พัฒนาระ...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด  -  นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานตามแผนกการตรวจสอบภายในประจำปี2. จัดทำ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบภายใน3. ติดต่อประสานงานหน่...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจเช็คสต๊อคสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ2. บริหารจัดการงานเอกสาร สต๊อคสินค้า งานคลังสินค้า3. งานอื่...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษาและจัดทำรายละเอียดระบบงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบ...
5 วันที่ผ่านมา
บมจ.ไทยประกันชีวิต  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สำรวจข้อมูลเพื่อประเมินจุดควบคุมภายในของระบบงานที่ตรวจสอบ พร้อมสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้น คุณสมบัต...
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -สร้างและพัฒนา Audit Program สำหรับการตรวจสอบภายใน, -ดำเนินการตรวจสอบภายในตามโปรแกรมการตรวจสอบที่ไ... 
6 วันที่ผ่านมา
Ayudhya Capital Services Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Responsible for manage communication media to achieve brand awareness and marketing campain for v...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่/รายละเอียดงาน- ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของฝ่ายต่างๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาท...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.กำกับดูแล และสนับสนุนการผลิตเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต2.ติดตามปัญหาการทำงานในการผลิต โดยห...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน :1. ควบคุม ตรวจสอบระบบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แล...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...รบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง- มีประสบการณ์งานด้าน Audit อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป(ตรวจสอบภายในหรือภายนอก)- หากมีใบประ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ศึกษาระบบของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ และร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ - จัดทำรายละเอียดระบบงาน...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบขั้นตอนการปฏบัติงานสาขาตามรอบที่กำหนดในกรุงเทพฯและปริมณฑล- สามารถร่วมงานกับทีมงานหรือหน่วย...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  -  นนทบุรี
 ...ตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่การตรวจสอบทั้ง Financial audit , Operation audit และ Compliance auditเสนอวิธีการ / มาตร... 
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...วามรับผิดชอบ - Identifying and assessing risks to design audit scope- Preparing audit program , design work papers and ... 
19 วันที่ผ่านมา