Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ซ่อมบำรุง นครปฐม

1-20 จาก 35 ผลการ

บริษัท ฟู่หยวน บิซิเนส จำกัด  -  นครปฐม

15000 - 30000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุม ดูแลและแก้ไข ตรวจซ่อมบำรุง และบริการหลังการขาย (ถ้ามีประสบการ์ณด้านการติดตั้งโครงข่าย หรือ...
5 วันที่ผ่านมา

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน2. ซ่อมบำรุงและพัฒนาปรับปรุงเครื่องจัก...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด  -  นครปฐม

1.บริการซ่อม/สร้าง ตามใบแจ้งซ่อม 2.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเบื้องต้นได้ 3.จัดทำรายงานสรุปอะไหล่ซ่อมบำรุงได้ สวัสดิการ ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร ตามแผนการบำรุงร...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

11000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน- ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ คุณสมบัติ เ...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์พลาสติก เทคโนโลยี จำกัด  -  นครปฐม

12000 - 15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบงานระบบเครื่องจักร/ งานเชื่อมโลหะ /งานซ่อมทั่วไป บำรุงสาธารณูปโภค- ทำ PM เครื่องจักร- อื...
12 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร2.แก้ไขปัญหาเครื่องจักร พร้อมทั้งบำรุงรักษาเครื่องฉีดเป่าพลาสติกให้อยู...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ซุ่นชัยอินดัสตรี้ จำกัด  -  นครปฐม

10000 - 20000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เชื่อม/ซ่อมบำรุง คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส. ปร... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด  -  นครปฐม

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน - ดูแลงานด้านธุรการและประสานงาน - จัดหา ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินของบริษัท...
3 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

- ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน - ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติทำงาน: 6 วันต่ออาทิตย์ (จ-ส) ...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด  -  นครปฐม

บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ ซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในการผลิต สวั...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ตรวจสอบ Stock สินค้าคงเหลือวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้า พร้อมพิมพ์รายงาน - จัดทำแผนผลิตสินค้า ประสานงานเรื่องเอก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด  -  นครปฐม

11000 บาท
- การศึกษา: ไม่จำกัดวุฒิ - ประสบการณ์ทำงาน: ไม่จำเป็น - เพศ: ช/ญ - อายุ: 20 ปีขึ้นไป - ซื่อสัตย์, มีความรับผิด...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

-ทำการปรุงสินค้า และ ทดสอบสินค้าทางด้านประสาทสัมภัส ( sensory test ) -ดูแลทำความสะอาดของพื้นที่ห้อง Test Kitchen -ทำก...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด  -  นครปฐม

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ - จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน สรุปสถิติการปฏิบัติงาน - จัดทำระบบเอกส...
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เฟสเซอร์ เอ็ม แอนด์ อี จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. เขียนแบบ แก้แบบ งานด้าน ระบบไฟฟ้า เครื่องกล และสุขาภิบาล ประปา ดับเพลิง แอร์2. เขียนแบบ แก้แบบ โ...
21 วันที่ผ่านมา

Full System Engineering Co.,Ltd  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ประกอบwiringตู้คอนโทรล - ติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วย Cable Ladder, Wire way, IMC ฯลฯ- ซ่อมบำรุงเครื่องจั...
4 วันที่ผ่านมา

บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  นครปฐม

 ...ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำการปรับปรุงงานไฟฟ้าของโรรงาน ซ่อมบำรุง และปรับปรุง ในส่วนระบบไฟฟ้าโรงงาน ตรวจสอบ ดูแล ความเ... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท ว.ธนทรัพย์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน ซ่อมและปรับปรุงเครื่องจักรในสายการผลิต- ควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้...
หนึ่งเดือนที่แล้ว

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด  -  นครปฐม

หน้าที่ความรับผิดชอบ ****ปฏิบัติงานประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม******- งานควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม(เ...
14 วันที่ผ่านมา
12