จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน การเงิน

1-20 จาก 2453 ผลการ

บริษัท ฟูจิ เรสเตอรองท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ายุไม่เกิน 40 ปี- วุฒิการศึกษา ปวส.,ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- สามารถใช้ Microsoft Office ไ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอม แพค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... - วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี- มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี/การเงิน- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำสาขาของบริษัทได้ในปี 256... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...l,word,โปรแกรม Exprees ในการทำงาน- มีใจรักทางด้านบัญชี -การเงิน ขยัน มีความรับผิดชอบ- มีความตั้งใจ ละเอียด รอบคอบ และพร... 
7 วันที่ผ่านมา
SP ASSET CORPORATION CO., LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ุ 25 ปี ขึ้นไป2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี-การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีข... 
2 วันที่ผ่านมา
เซ้นส์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  -  ปทุมธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ออกใบแจ้งหนี้ รับชำระหนี้- ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ- สั่งจ่ายเช็ค ทำเอกสารหัก ณที่จ่ายต่างๆ- กระทบยอ...
7 วันที่ผ่านมา
ฮาฮามา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. จัดทำกระแสเงินสดเพื่อประมาณการเงินสดให้เพียงพอต่อการจ่าย2. จัดทำเช็ค และเตรียมการจ่ายเช็ค 3. คุม...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบัญชี หรือการเงินที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35 ปี ระดับการศึ...
1 วันที่ผ่านมา
เอส ดับบลิว ซี บิซ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : - มีประสบการณ์ การทำบัญชี การเงิน- สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชี และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานไ... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เรียล พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เก็บเงินค่าส่วนกลาง,ค่าน้ำประปาและค่าอื่นๆ การทำบัญชีรายรายจ่าย งบดุลประจำเดือน ประมาณการรายจ่ายประ...
15 วันที่ผ่านมา
บริษัท ซี.เอ็ม.วู้ด โปรดักท์ จำกัด  -  สมุทรสาคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุมการเงิน บัญชี ดูแลการวางบัญรับเช็ค ตัดลูกหนี้ ทำบัญชี กระทบยอดสเตทเม้นท์ คุณสมบัติ เพศ : หญิ...
10 วันที่ผ่านมา
บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บัญชี-การเงิน ออก บันทึก จัดเก็บ ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีการเงินทั้งด้านรับและด้านจ่ายทั้งหมดของบริษ... 
3 วันที่ผ่านมา
วี ดิจิตอล จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบดูแลในส่วนของการเงินด้านรายรับ-รายจ่าย-ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของใบนำฝากธนาคาร-จัดทำและ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.มีประสบการณ์ในการบริหารหมู่บ้านฯ2.มีความรู้ทางบัญชี 3.มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่า...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบและติดตามการจ่ายให้ถูกต้อง พร้อมจัดทำเช็คเสนอผู้มีอำนาจลงนาม2.รับผิดชอบเงินสดย่อย เพื่อจ่...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ... : คุณสมบัติเพิ่มเติม : -เพศหญิง จบปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การจัดการทั่วไป หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง-มีประสบการณ์ในกา... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์รายการทางบัญชีรับเงิน-จ่ายเงินทั่วไป- บันทึกรายการทั้งหมดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมตรว...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับบัญชีการเงินและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ ...
7 วันที่ผ่านมา
Digitalscale and Engineering Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย - จัดทำเช็คและเบิกเงินสดย่อย- ตรวจสอบอนุมัติการสั่งจ่ายสำหรับการสั่งซื้อ- ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ที.พี.พี. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  -  นครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลงบัญชี ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน มีความรู้เรื่องเช็ค ,และงานด้านการเงินการบัญชีอย่างดี มีความรับผิดช...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดเก็บค่าใช้จ่าย2.รับเรื่องประสานงาน3.ประชาสัมพันธ์ข่าว-สาร4.จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ...
1 วันที่ผ่านมา