จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

งาน การเงิน

1-20 จาก 664 ผลการ

บริษัท แม็กม่า อี แอนด์ ซี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี1.บัญชีด้านรับ-จ่าย2.ภาษี ภงด.1,3,53 ภพ.30 คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : ท...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด  -  นครปฐม
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำและบันทึกระบบบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ - ตรวจสอบ Bank Statement ระบบการร...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกข้อมูลรายงานการขายประจำวัน- บันทึกการทำรายการเข้าระบบบัญชี- ตรวจสอบยอดขายของสาขา- จัดเตรียม...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบทเทอร์ ซิสเท็ม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง ออกหนังสือรับรอง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย2. จัดทำเอกสารเบิกจ่าย 3. จัดทำเอกส...
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ตรวจสอบเอกสารเบิก-จ่าย2. จัดทำ payment Voucher3. จัดทำเช็คเสนอผู้บริหาร4. ออกหนังสือ หัก ณ ที่จ่...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็มเวฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ • Preparing financial reports, carrying out budgeting, financial planning and accounting• Coordinat...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ จํากัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและรับผิดชอบทางด้านบัญชี/การเงิน ทั้งทางด้านลูกหนี้,เจ้าหนี้ ,เงินสดย่อย และอื่น ๆ ที่รับมอบหม... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท กรีน ซิตี้ แม็นเน็จเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญทางการเงิน,เอกสารเข้า-ออก, เอกสารคู่สัญญา และอื่นๆ ตามระบบมาตรฐานงาน/ลูกค...
3 วันที่ผ่านมา
โซลชอน  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ไม่ต่ำกว่า 2 ปี - มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ภาษี การเงิน สามารถปิดบัญชีได้- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้... 
4 วันที่ผ่านมา
อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...: - ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป- ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขา การเงิน / บัญชี- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์- หากสามารถใช้โปรแกรม... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท คฤหาสน์สราสินี จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ บันทึกรายรับ - รายจ่าย โดยโปรแกรม EXpress คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทร์คูน เซนเตอร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำบัญชีรับ-บัญชีจ่าย คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ป...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท จิมสกรุ๊ป จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย2 ปิดงบการเงินได้3 ยื่นแบบภาษี ภ.พ.30 ภ.ง.ด.3,534 งานอื่นที่ได้รับมอบ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารงานเพื่อการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีและการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ค...
4 วันที่ผ่านมา
ฟอร์วิซ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจเอกสารรับจ่ายรายวัน- ตรวจเอกสารและยื่น ภพ. 30 และ ภ.ง.ด 1,3,53- ตรวจภาษีซื้อภาษีขาย- ตรวจและย...
11 วันที่ผ่านมา
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำและบันทึกเอกสารการบัญชี- จัดทำแบบแสดงรายการภาษี- จัดทำเอกสารการจ่ายชำระต่างๆ - จัดเก็บและติด...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบ บันทึกรายรับ-รายจ่าย-จัดทำภาษี ตาม ภงด.3 ,53-จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย -รายงานสรุปยอดขายประจ...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีด้านการรับ เช่น เอกสารการเบิกเงิน,เอกสารการวางบิล,ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษ...
12 วันที่ผ่านมา
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.1 จัดทำทะเบียนคุมเอกสารเข้า-ออก พร้อมทำการตรวจสอบให้ถูกต้อง 1.2 จัดทำทะเบียนการจ่ายเช็คบริษัทคู่ค...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เจริญไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้- บันทึกข้อมูลรายรับและรายจ่าย- จัดทำรายงาน Stock รถยนต์และอะไหล่- สา...
12 วันที่ผ่านมา