11000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่โดยย่อ ดังนี้ * ติดตามจัดเก็บหนี้แทนพนักงาน CA และ จัดเก็บหนี้ที่ค้างชำระ รวมถึงการสุ่มตรว...

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)

จังหวัดปราจีนบุรี
8 วันที่ผ่านมา