รายละเอียดงาน 1.ออกแบบ/จัดหา/ติดตั้งและติดตามงานในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 2.ดูแลควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งส... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
25 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการผลิต 2.วิคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิ... 

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

สะเดา
25 วันที่ผ่านมา