จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นิติกร

1-20 จาก 1371 ผลการ

บริษัท อโรม่า กรุ๊ป  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ช่วยจัดเตรียมเอกสารสัญญาของบริษัท2. ช่วยจัดเตรียมสัญญาที่คู่สัญญาเสนอลงนาม3. จัดเตรียมเอกสารยื่น...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทบทวนพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในบริษัท- ร่าง ทบทวน และให้ความเห็น ในการใช้เอกสารสำคัญภ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITIES• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งจัดเตรียมและให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาของบริษัทฯ ได้อ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษา ค้นคว้า ติดตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ- กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆมีการปฏิบัติได้ถูก...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจร่างสัญญา ให้ความเห็น- จัดทำข้อบังคับ/ระเบียบข...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานด้านการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - งา...
1 วันที่ผ่านมา
Habitat Group co., ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานกับสำนักงานทนายความต่างๆ ในงานที่ได้รับมอบหมาย 2. ค้นหาข้อมูลกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย3...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท บี พลัส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ นิติกรจัดสรรโครงการฯ คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ป...
8 วันที่ผ่านมา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการตาม พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 25562. ดำเนินการตามกฎหมายภาษีทุกประเภท3...
1 วันที่ผ่านมา
ควินท์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการด้านนิติกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ร่างและจัดทำสัญญาต่าง ๆ ขอ...
12 วันที่ผ่านมา
บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ร่าง ตรวจสอบ/จัดทำสัญญาเช่า/สัญญาบริการออกหนังสือติดตามหนี้งานจดทะเบียน / นิติกรรมงานภาษีป้าย / บำร...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฏหมายของบริษัทเป็นผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท- เป็นผู้ช่วยทนายความจัดเตรียมเอกสา...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ษฎา วิศวกรรม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานเอกสาร ทั้งภายใน และภายนอก หรือกับหน่วยงานราชการทางด้านกฎหมาย สัญญา และงานเจรจาต่อ...
8 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 - 32 ปี ระดับการศึก...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซ็นจูรี่ ทเวนตี้วัน พร็อพเพอร์ตี้ เอมส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบหนังสือสัญญา• มีทักษะในการวิเคราะห์ และวางแผนในการดำเนินคดี• ออกหนังสือเตือน ทวงถาม ถึงคู่ค้...
2 วันที่ผ่านมา
ochaya co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เกียวกับจัดทำสัญญาต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
20 วันที่ผ่านมา
Landy Home (Thailand) Co., Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินคดีทางแพ่งอาญา (ว่าความ)- เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท- จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ- ประสานงานหน่วยง...
2 วันที่ผ่านมา
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้านกฎหมายทั้งหมดขององค์กร คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดร.แกลม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อและประสานงานเรื่องเอกสารด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก (ราชการและเอกชน)2. ประ...
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา...
6 วันที่ผ่านมา