จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน นิติกร

1-20 จาก 1383 ผลการ

บริษัท พีน่า เฮาส์ จำกัด(มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร 20000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน , สัญญาจ้างต่างๆ2. สอบสวนการทุจริต , ออกใบเตือนพนักงาน3. จัดทำใ...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)  -  จังหวัดชลบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานด้านกฎหมายของบริษัทฯ2.การร่างสัญญาและงานเอกสารด้านกฎหมาย3.ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้กั...
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทบทวนพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในบริษัท- ร่าง ทบทวน และให้ความเห็น ในการใช้เอกสารสำคัญภ...
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดร.แกลม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ติดต่อและประสานงานเรื่องเอกสารด้านกฎหมายกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน-ภายนอก (ราชการและเอกชน)2. ประ...
1 วันที่ผ่านมา
Habitat Group co., ltd  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานกับสำนักงานทนายความต่างๆ ในงานที่ได้รับมอบหมาย 2. ค้นหาข้อมูลกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย3...
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ภานุรุจ พัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 27000 บาท
 ...พิ่มเติม : - มีใบอนุญาตว่าความ- มีประสบการณืด้านทนายความ/นิติกร ไม่น้อยกว่า 2 ปี สวัสดิการ ประกันสังคม ทำงานสัปดาห... 
21 วันที่ผ่านมา
บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด  -  จังหวัดสมุทรปราการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ร่างสัญญา/ดูแลเกี่ยวกับสัญญาภายในบริษัท คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 28 - 32 ปี ระดับการศึก...
13 วันที่ผ่านมา
บริษัท ปภพ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบกา...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ที.เอ็ม.ไอ. ดริล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 18000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.จัดพิมพ์ ร่างสัญญาต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งระบบ2.ตรวจสอบ สัญญาต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น สัญญาจัดซื้อ จั...
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITIES• ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งจัดเตรียมและให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาของบริษัทฯ ได้อ...
28 วันที่ผ่านมา
บริษัท แปซิฟิก เจเนอรัล คอนแทรคเตอร์ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูงานกฏหมายทั้งหมดของบริษัท เช่น สัญญาต่างๆ ประสานงานกับ ทนายความเกี่ยวกับคดีความ ,เจรจากับลูกค้...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท แลนดี้ โฮม(ประเทศไทย) จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินคดีทางแพ่งอาญา (ว่าความ)- เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท- จัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ- ประสานงานหน่วยง...
14 วันที่ผ่านมา
บริษัทโรงพยาบาลสายไหม จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อยของส่วนความปลอดภัยของโรงพยาบาล คุณสมบัติ เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี ระดับการ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบควบคุมเอกสารและสัญญาทางกฏหมาย คดีแพ่ง/อาญา-รับผิดชอบการติดตามกรณีลูกค้าผิดสัญญา-ให้คำปรึก...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ศึกษา ค้นคว้า ติดตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ- กำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆมีการปฏิบัติได้ถูก...
26 วันที่ผ่านมา
บริษัท ภานุรุจ พัฒนา จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 27000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำและตรวจสอบด้านนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ดูแลด้านคดีความ ทำการฟ้อง...
21 วันที่ผ่านมา
Galaxy Group  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนสาเหตุคดีต่างๆที่เกิดขึ้น รวมตลอดถึงการจัดวางรูปคดีให้พร้อม ที่ดำเนินก...
6 วันที่ผ่านมา
ochaya co.,ltd  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 23000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ เกียวกับจัดทำสัญญาต่างๆ คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
ควินท์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 25000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการด้านนิติกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ร่างและจัดทำสัญญาต่าง ๆ ขอ...
หนึ่งเดือนที่แล้ว
บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
ศึกษาหรือค้นข้อมูลกฎหมาย (reserch) เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ประกันสัง...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา