Search Results: 229 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน รับผิดชอบงานเฉลี่ยทรัพย์ สวมสิทธิ์ ไต่สวน ขัดทรัพย์ หรือติดตามคดีความจนมีหมายบังคับคดี เป็นต้น คุณ...

บริษัท สำนักงานกฏหมายเดอะริช จำกัด

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และดำเนินคดีในศาล คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และคดีภาษีอากร รวมทั้งดำเนินคดี...

บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ร่างสัญญาเช่า ทำสัญญาเช่า ทำหนังสือทวงถามหนี้ ออกตรวจงานนอกสถานที่ คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษ...

บริษัท ทิพย์ พลาซา จำกัด

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.พิจารณาตรวจร่างกฏหมายระเบียบข้อบังคับ 2.จัดทำนิติกรรม 3.ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล กฎหมาย กฎระเบียบ 4....

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บั...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
2 วันที่ผ่านมา

10000 - 11000 บาท

รายละเอียดงาน 1 ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ 2 สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ดิน ทรัพย์ ถอนการบังคับคดี 3 ปร...

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ทำหน้าที่ฟ้องในคดีแพ่ง,คดีอาญา และคดีอื่นๆของบริษัทฯ - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี ...

บริษัท เออาร์ แอนด์ เอ็น แอสโซซิเอทส์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
10 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน เร่งรัดหนี้สิน ดำเนินคดี บังคับคดี และงานจดทะเบียนต่าง ๆ คุณสมบัติผู้สมัคร # อายุระหว่าง 20 - 35...

บริษัท ฉัตรรพี ที่ปรึกษากฎหมายและการบัญชี จำกัด

บางรัก, ภาคกลาง
18 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ศึกษาหรือค้นข้อมูลกฎหมาย (reserch) เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (เหมาะสาหร...

บริษัท ซอตัน ลีกัลเซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ดูแลงานด้านกฎหมายต่างๆของบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร # มีตั๋วทนาย สามารถว่าความได้ # ขยัน ซื่อส...

บริษัท เลนโซ่ จำกัด

บางพลี (อำเภอ)
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...site : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน ทนายความ - หางาน ทนายความ ใกล้ฉัน - หางาน ทนายความ ชลบุร... 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

จังหวัดชลบุรี
7 วันที่ผ่านมา
 ...site : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน ทนายความ - หางาน ทนายความ ใกล้ฉัน - หางาน ทนายความ สุราษ... 

Samuihomemartonline and construction

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลต่างๆ และจัดทำรายงานผลการสำรวจความเสียหาย - ติดต่อป...

บริษัท แอ็คเซส แอ็ดจัสเม้นท์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
15 วันที่ผ่านมา
 ...site : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน ทนายความ - หางาน ทนายความ ใกล้ฉัน - หางาน ทนายความ ขอนแก... 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ขอนแก่น
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - จัดทำร่างและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท จัดทำหนังสือมอบอำนาจ /หนังสือชี้แจ...

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด

กรุงเทพมหานคร
1 วันที่ผ่านมา
 ...site : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน ทนายความ - หางาน ทนายความ ใกล้ฉัน - หางาน ทนายความ พิษณุ... 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

จังหวัดพิษณุโลก
7 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน : - รับคำสั่งซื้อ - สรุปคำสั่งซื้อต่อวัน - วางแผน การจัดรถขนส่ง - ออกใบกำกับภาษี , ใบขนส่งสินค้า ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
5 วันที่ผ่านมา
 ...site : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน ทนายความ - หางาน ทนายความ ใกล้ฉัน - หางาน ทนายความ ร้อยเ... 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ร้อยเอ็ด
7 วันที่ผ่านมา
 ...site : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน ทนายความ - หางาน ทนายความ ใกล้ฉัน - หางาน ทนายความ มหาสา... 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

มหาสารคาม
7 วันที่ผ่านมา
 ...site : ตำแหน่งงาน ที่คล้ายกัน : - หางาน ทนายความ - หางาน ทนายความ ใกล้ฉัน - หางาน ทนายความ ชัยภู... 

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ชัยภูมิ
7 วันที่ผ่านมา