Search Results: 486 ตำแหน่งว่าง

รายละเอียดงาน - ทดลองงาน 3 เดือน - มีประกันสังคม หลังผ่านทดลองงาน - ทำงาน 8.00-18.00 น., จันทร์ - ศุกร์ - ทำใบเส...

บริษัท ซานิเทค โปร จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย 2. บันทึกและตรวจสอบการจ่ายเจ้าหนี้และจ่ายอื่นๆ 3. จัดทำใ...

บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ภายใต้การ...

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ - ดูแลเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง - มีความคล่องแคล่ว ว่องไว ปฏิภาณ...

บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. วางแผน จัดการ และดำเนินการ สรรหา คัดเลือกผู้สมัครงานในตำแหน่งงานที่ต้องการผ่านช่องทางต่างๆ ให้บร...

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง ก่อนดำเนินการบันทึกข้อมูล - บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในโปรแกร...

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ประสานงานกับสาขาและส่วนกลาง -ทำข้อมูลการนำจ่าย ติดตามการรับเข้าพัสดุ -ทำข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ไขปั...

บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน Primary / หน้าที่ความรับผิดชอบเบื้องต้น : 1. มีความรู้เรื่องการตรวจสอบสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ย...

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. เช็ค ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน 2. จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ B-Plus 3. ประเมินผลพนักงาน 4. สรรหา คัด...

บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด

เมืองสงขลา
28 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ป.ตรี # สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร # มีประสบการณ์จะพิจ...

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ดูแลตรวจสอบคุณภาพและราคาของสินค้า - จัดทำใบสั่งซื้อ ---------------------------------------------...

บริษัท อัครา แกรนด์ จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอก 2.จดบันทึกการประชุมและส่งข้อมูลให้ผู้เ...

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน ...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน สุ่มตรวจสอบคุณภาพไม้หลังจากการเลื่อย คุณสมบัติผู้สมัคร #1. เพศ ไม่ระบุเพศ อายุ ไม่เกิน 3...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน รับผิดชอบในการจัดเตรียมงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขายทั้งหมด ประสานงานกับฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง และฝ่ายบ...

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อขนย้ายสินค้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร # ม.ปล...

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ปฎิบัติงานสำนักงาน ด้านเอกสาร ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณ...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

คลองหอยโข่ง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบคุณภาพไม้ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต 2. สุ่มตรวจขนาดไม้ คุณภาพไม้ การอัดน้ำยา การเรียง ...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

คลองหอยโข่ง
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ควบคุมและจัดทำรายงานไม้เข้า - ออก จากเตาอบ 2. การตรวจเช็คไม้ก่อนออกจากเตาอบว่าความชื้น ได้ตามมา...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ควบคุมการคัดคุณภาพไม้หลังจากการอัดน้ำยา 2.ตรวจนับจำนวนไม้ พร้อมออกบิลตรวจนับไม้ 3.สุ่มวัดขนาดไม...

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

คลองหอยโข่ง
1 วันที่ผ่านมา