Manager QA

รายละเอียดงาน วางแผนระบบการประกันคุณภาพสินค้าและระบบประกันคุณภาพกระบวนการผลิต ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุ...

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา

QA Specialist

 ...มงานประกันคุณภาพลา -ดูแลรักษาระบบการทำงานของแผนก ส่วนงาน QA และ QC -ฝึกอบรมพนักงานภายในแผนก -เข้าร่วมและเป็นผู้นำใ... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด

ตรัง
3 วันที่ผ่านมา

หัวหน้าแผนก ระบบงานคุณภาพ (QA)

รายละเอียดงาน 1.ดูแลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 2.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ท...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
2 วันที่ผ่านมา

Software Developer - (Trang)

 ...ated testing tools, DevOps/ Agile tracking tools, Code management and version control, Continuous integration/ Continuou... 

บมจ.โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

ตรัง
4 วันที่ผ่านมา