จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน System-Analyst-Java

1-20 จาก 2008 ผลการ

Advanced Systems Consulting Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
System Design, Database Design, Architecture Design in Java Platform Project • Write system specification and lead pr... 
11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Advanced System Consultant  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ast 3 years of experience in System Analyst.• Experience in software development using JAVA technology.• Knowledge in Ja... 
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
QRM Consulting Co., Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ated field.- At least 2 years experience in System Analyst Role (.Net / Java / Oracle) skills ใดอย่างหนึ่ง- Knowledge in... 
1 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - Analysis and Design (Gathering, Analysis Requirement, Logical and Physical Design) with VB.Net, A...
2 วันที่ผ่านมา
Apar Technologies (THAILAND) Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...fieldAt least 3-5 years\\\\\\\' programming experience in Java Technology (J2SE, J2EE)Experience in either IBM WebSphere... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ะPL/SQL 7. สามารถใช้โปรแกรม Oracle Tools,SQL and PL/SQL,Java,JSP,C#.Net,Toad,Netbean,MS-Visual Studio สวัสดิการ สวั... 
8 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท ซีดีจี และ จีเอเบิล  -  กรุงเทพมหานคร
 ...east 3 years experience in Analyst and Design.• Strong in use...  ...ML, Object Oriented, J2EE ,Java Technology (Servlet, JSP,E... 
6 วันที่ผ่านมา
บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...และระบบศูนย์กลาง ( Central System) ให้กับระบบจัดเก็บค่าผ่านท...  ...กรมด้วยภาษา C++ ,C#,ORACLE,Java , JSP ,JZEE ,Jscript 4.มีป... 
7 วันที่ผ่านมา
บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด  -  นนทบุรี
 ...บการณ์การทำงาน 2-5 ปี ด้าน System Analysis หรือด้านอื่นๆ ที่...  ...ง 4. มีประสบการณ์เกี่ยวกับ JAVA (Servlet, JSP, EJB, JMS, X... 
14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
บริษัท ออเรียส จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...of working experience in System Analyst.- Good in concept of pro...  ...PHP, C#, VB6, VB.Net and Java.- Experience in object o... 
1 วันที่ผ่านมา
DXC Technology  -  กรุงเทพมหานคร
 ...s and/or customer/internal systems to meet the needs of the c...  ...+ years of experience as a Java Developer ~Hands on exper... 
14 วันที่ผ่านมา
Payall Group Co.,Ltd.  -  นนทบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ + จัดทำเอกสาร requirement spec และ prototype ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า + ออกแบบระบบการทำงานของ so...
16 วันที่ผ่านมา
CDS Solution Corp.,Ltd.  -  กรุงเทพมหานคร
 ...สอบการทำงานของระบบในรูปแบบ System test และ Integration testท...  ...ู้ความเข้าใจการพัฒนา .Net, Java, C อย่างใดอย่างหนึ่ง มีประ... 
15 วันที่ผ่านมา
Regional Container Lines Public Company Limited  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ng, manage and consolidate the precise requirements from system analysts, business experts and users.4. Research, design... 
2 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทโอ จี เอ  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.นำเสนอ Solution ให้กับลูกค้ำ เพื่อนำไปพัฒนำโปรแกรมให้แก่ลูกค้ำ2.วำงแผนกำหนดกำรทำงำนกำรพัฒนำโปรแกร...
1 วันที่ผ่านมา
K.STONE CORPORATION  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้ช่วย SA คุณสมบัติ เพศ : ชาย,หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
S.B. Furniture Industry Co., Ltd.  -  นนทบุรี
 ...รวมอย่างน้อย 1 ปีในงานด้าน system analysis, web analysis- มี...  ...มีความรู้ Oracle Database, Java Programming และ SAP Applic... 
2 วันที่ผ่านมา
One To One Contacts PLC.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดเก็บข้อมูล Requirement จากลูกค้า- สรุปงาน Requirement และจัดทำ FRS เพื่อเส...
22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
A I SYSTEM CO.,LTD.  -  กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ความรับผิดชอบ System Analysis Manage Customer ...  ...uct.Web Programming : PHP, Java, ASP, MySQL, PostGreSQLOS ... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด  -  นนทบุรี
 ...s- Consolidate all information which involve in Logistic system.- Analyze performance of Logistic as well as related dis... 
10 วันที่ผ่านมา