จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

1-20 จาก 300 ผลการ

Supalai  -  กรุงเทพมหานคร
Programmer1
9 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไทยเร้นท์อีโก้คาร์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร 15000 - 17000 บาท
 ...ญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ที่เกี่ยวข้อง 3.เพศชาย อายุ 26-30 ปี 4. มีค... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด  -  ปากเกร็ด 20000 - 35000 บาท
 ...นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • ชาย... 
24 วันที่ผ่านมา
บริษัท เซอร์บ็อกซ์ จำกัด  -  เมืองนนทบุรี 15000 - 18000 บาท
 ...าทรอนิกส์ สาขา วิศวกรรมระบบเครื่องเมือวัด สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยว... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ญชี/การเงิน/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/สถิติประยุกต์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/การประกันภัย- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง จะ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้งค์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ... 1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด,สื่อสารมวลชน,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.มีความชำนาญการใช้ O... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร 30000 - 50000 บาท
 ...ิญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.มีความรู้ความสามารถออกแบบ... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ไป- วุุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง- ต้องมีประสบการณ์ในตำแหน่ง T... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท สยามคาสท์ ไนล่อน จำกัด  -  บางไทร, ภาคกลาง 15000 บาท
 ...พศ ชาย 2.อายุตั้งแต่ 22 - 35 ปี 3.วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี 4.สาขาคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
16 วันที่ผ่านมา
SC Group  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง3.มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนโป... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...2 - 35 ปี2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง3. มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเต... 
23 วันที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัทจันวาณิชย์ (โรงงานสมุทรปราการ, สมุทรสาคร)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อา... 
5 วันที่ผ่านมา
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี, บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ- มีภาวะผู้นำ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี- สามารถใช้คอมพิวเต... 
2 วันที่ผ่านมา
บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...1.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. – ป.ตรีสาขาคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง2. มีประสบการณ์ในด้านดูแลระบ... 
9 วันที่ผ่านมา
ECOCAR RENTAL CAR  -  กรุงเทพมหานคร
 ...อย่างน้อย 3 ปี2.ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง3.เพศชาย อา... 
4 วันที่ผ่านมา
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...ญญาตรีขึ้นไป หรือสูงกว่าสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง• สามารถเ... 
20 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...าน 1-3 ปี • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง• ม... 
3 วันที่ผ่านมา
บริษัท ไอโทเว่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด  -  กรุงเทพมหานคร
 ...การศึกษา ปริญญาตรี สาขาออกแบบ สาขานิเทศศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.หรือ ผู้ที่ม่ีประสบการณ์กา... 
2 วันที่ผ่านมา
Score Solutions Co.,Ltd  -  กรุงเทพมหานคร
 ...การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง- ประสบการณ์ด้านการเขียนโ... 
4 วันที่ผ่านมา
เอส ดับบลิว ซี บิซ จำกัด  -  จังหวัดนนทบุรี
 ...มบัติ1. จบการศึกษาในระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง2. เพศชาย หญิง อายุตั้งแต... 
3 วันที่ผ่านมา