รายละเอียดงาน - ควบคุมความดันและการผลิตไอน้ำที่จ่ายให้กับฝ่ายผลิต - ควบคุมปริมาณ condensate return ให้ได้ตามเป้าหมา...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ทำหน้าที่ควบคุมดูแล งานด้านซ่อมบำรุงรักษา พัฒนา แก้ไขเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถ ดำเนินง...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
4 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการใช้งานบอยเลอร์ ระบบไอน้ำ ระบบน้ำ และ ยานยนต์ รองรอบความต้องการการใช้งาน 2. ดำเนินการก...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลการซ่อมบำรุง เครื่องจักรในไลน์การผลิตถุงมือ จัดทำ Plan PM ประสานงาน เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงเครื่...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
หนึ่งเดือนที่แล้ว
หน้าที่ความรับผิดชอบ - วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ติดตาม ซ่อมแซม ในส่วนงานของวิศวกรรมทั่วไป อาคารสถานที่ ระบบน้ำ ระบบสาธาร...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
8 วันที่ผ่านมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงานด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าขององค์กร 2. ควบคุมความปลอดภัยของแผนก ให้ได้ต...

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตรัง
หนึ่งเดือนที่แล้ว