ผู้ช่วยพยาบาล PN,NA (สาขารพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ช่วยพยาบาล ทุกแผนกหน้าที่ความรับผิดชอบ1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก้ผู้ป่วย และจัดเตรีย... 

บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)

จังหวัดสระแก้ว
4 วันที่ผ่านมา