Filters

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ประเภทงาน

งาน ตรวจสอบ จังหวัดระยอง

1-20 จาก 22 ผลการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  -  เมืองระยอง

 ... 1 ปี 5. ทำงานระบบไฟฟ้า , เดินสายไฟ , โทรศัพท์ ซ่อมแซม ตรวจสอบ และแก้ไขได้ 6. ทำงานไม้ สี ปูน และประปาได้ 7.สามารถซ่... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท เอส.วี.เอส.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  -  จังหวัดระยอง

 ...ี่ยวกับการเงิน โอนเงินผ่านระบบ ทำเอกสาร BG ติดต่อธนาคาร ตรวจสอบ Statement- ทำรายการจ่ายเจ้าหนี้ ตรวจสอบเอกสารเพื่อทำจ่า... 
7 วันที่ผ่านมา

CHANG HORING RUBBER(THAILAND)CO,LTD.  -  ปลวกแดง

 ...บสั่งซื้อและการสั่งซื้อ 協助採購單的查詢及下單的工作。 3. จัดระเบียบ ตรวจสอบ และป้อนใบสั่งสินค้า 整理、核對、及輸入進貨帳單。 4. ช่วยในการบริหาร... 
23 วันที่ผ่านมา

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

 ...บ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว6.ตรวจสอบ และวิเคราะห์รายงานสรุปการรับ-จ่าย และยอดสินค้า เพื่อใช้... 
24 วันที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  -  จังหวัดระยอง

 ...บอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สม... 
8 วันที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  -  จังหวัดระยอง

 ...ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร... 
8 วันที่ผ่านมา

โรงแรม ระยองซิตี้  -  จังหวัดระยอง

 ...์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดและร่วมดูแลระบบ network ขององค์กร -ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Wifi ทั้งห... 
1 วันที่ผ่านมา

บริษัท มัทซึอิ อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด  -  จังหวัดระยอง

ตรวจสอบ Product , Receiving Control ตรวจสอบ Data ของพนักงาน สวัสดิการ : ชุดฟอร์ม ,ค่าอาหาร, ค่าครองชีพ, เบ... 
2 วันที่ผ่านมา

บริษัท เทวาอาคิเทคเจอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (สาขา 00001...  -  จังหวัดระยอง

 ...ละผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอ... 
2 วันที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  -  จังหวัดระยอง

 ...นสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สม... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด  -  จังหวัดระยอง

16000 - 18000 บาท
 ...านซ่อมได้ สามารถขับรถบัสได้ จัดสรรการกระจายงานซ่อม ตรวจสอบ เมนทาเน้น การบำรุงรักษารถ ช่วยตรวจสอบรถหน้างาน แก... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  -  จังหวัดระยอง

 ...บอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สม... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด  -  จังหวัดระยอง

 ... 8. ตรวจสอบและควบคุมพนักงานขับรถให้อยู่ในระเบียบวินัย ตรวจสอบ GPS และควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน คุ... 
10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)  -  จังหวัดระยอง

15000 บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของวัตถุดิบ/ผลิตภัณท์/สินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไ... 
24 วันที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  -  จังหวัดระยอง

 ...บอย่าง ขั้นตอน และวิธีก่ีที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สม... 
8 วันที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  -  จังหวัดระยอง

 ...อย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สม... 
8 วันที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  -  จังหวัดระยอง

 ...นสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้... 
8 วันที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  -  จังหวัดระยอง

 ...บอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สม... 
8 วันที่ผ่านมา

บริษัท ซีพีเอ็ม ที่ปรึกษากฎหมาย ฝึกอบรมและบริการ จำกัด  -  จังหวัดระยอง

 ...วามรับผิดชอบ - ควบคุม วางแผน ดำเนินการ ในกระบวนการผลิต- ตรวจสอบ ดูแล การทำงานของพนักงานในกระบวนการผลิต คุณสมบัติ เพศ :... 
หนึ่งเดือนที่แล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  -  จังหวัดระยอง

 ...บอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สม... 
8 วันที่ผ่านมา
12