...ายละเอียดงาน 1. ซ่อมแก้ไข ใบเลื่อยให้พร้อมใช้งาน 2. ดูแล,เบิกใบเลื่อยให้เพียงพอกับการผลิต 3.เบิกอุปกรณ์ ที่จำเป... 

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการวางแผนงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดมลพิษของโรงงาน การประเมินผลกระ... 

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ออกบูธทำกิจกรรมการตลาด -ดูแล และ ให้ข้อมูล รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ซูซูกิ -เดินทางไปส่งรถให้กับลูกค้า... 

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
 ...าน 1.พัฒนาโปรแกรม / รายงานของระบบ SAP ด้วยภาษา ABAP 2.ดูแล Database ที่เกี่ยวข้อง เช่น SQL Server 3.พัฒนาโปรแกรมที... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุม ดูแล และฝึกสอนพนักงานขายให้ทำงานอย่างราบรื่น กำหนดงบประมาณที่ต้องใช้ในแผนก และควบคุมดูแลให้การใ... 

บริษัท สมอทอง หาดใหญ่ จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - ควบคุม ดูแล กรปฏิบัติงานในการ นำสินค้าขึ้นตู้ ให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ตามเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบ แผนก... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
 ...เพื่อลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้น • ดูแล ควบคุมและร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไป... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
 ...ับที่สุภาพ ปลอดภัย โดยใช้เส้นทางและความเร็วที่เหมาะสม - ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาและเตรียมรถให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้... 

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...และการจัดเก็บไม้ในคลังสินค้าเป็นไปตาม Layout ที่กำหนด - ดูแล และตรวจสภาพรถโฟล์คลิฟท์ก่อนและหลังการใช้งาน - ทำคว... 

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
 ...วข้อง # อายุ 25-40 ปี # มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ดูแล ควบคุม คลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี # รักในงานบริการ ชื่นช... 

บริษัท เค.โอนเนอร์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
 ...ๆ ที่ต้องการใช้รถเครนในการทำงานตามใบร้องขอขอใช้รถเครน 2.ดูแล ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา คุณสมบั... 

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบ ดูแล และตรวจสอบระบบเครื่องกล การทำงานของเครื่องกล และอุปกรณ์อื่นๆภายในโรงงาน 2.ดำเนินการบำร... 

บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ดูแล ตรวจสอบ คุณภาพ และราคา ของสินค้า -จัดทำใบสั่งซื้อ -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้... 

บริษัท สมอทอง หาดใหญ่ จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
 ...า หรือวัตถุดิบไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล และบำรุงรักษารถ Power stacker ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
 ...นการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา โปรแกรมมาตรฐานที่ทางบริษัทซื้อมาใช้... 

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน บริหารจัดการ รับผิดชอบการควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแว... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ธุรการ ประสานงานทั่วไป ดูแล พนักงาน HR, แอดมิน มีความสามารถด้านโซเซียลบ้าง facebook page หรือ โซเชีย... 

บริษัท บีพี ออโตเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หาดใหญ่
24 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1. ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานการจัดเก็บสินค้าหลังกระบวนการฆ่าเชื้อ และการจัดเก็บสินค้าก... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
 ...ุงแก้ไขระบบเครื่องกล งานสร้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร ดูแล รักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้งานในแผนกซ่อมบ... 

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

หาดใหญ่
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของหน่วยงานในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ ... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
2 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน - วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขอ... 

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์,เคมี และประสาทสัมผัส ให... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
3 วันที่ผ่านมา
 ...มภาษณ์ และว่าจ้าง พนักงานตามแผนอัตรากำลังคน 3. สื่อสาร ดูแล และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน-ภายนอก เพื่อให... 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

หาดใหญ่
หนึ่งเดือนที่แล้ว
 ...ในความเรียบร้อย เป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบของบริษัท 2.ดูแล อบรม ฝึกสอน ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่่ตามคำอธิบายหน้า... 

บริษัท มหาชัยโฟล์คลิฟท์ จำกัด

หาดใหญ่
4 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน -ควบคุม ดูแล รับผิดชอบงานจัดรถ -ควบคุม ดูแลงานซ่อมยานพาหนะ -ควบคุม ดูแลรับผิดชอบสินค้าในกระบวนการขน... 

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน ควบคุม ดูแล บริหารงานด้านการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ คุณสมบัติผู้สมัคร # วุฒิการศึกษา ป.ตร... 

บริษัท แมน เอ โฟรสเซน ฟูดส์ จำกัด

เมืองสงขลา
1 วันที่ผ่านมา
รายละเอียดงาน 1.บริหารจัดการ ดูแล อาคาร อพาร์ทเม้นท์ และ บุคลากรใต้บังคับบัญชา 2.เสนอ / รายงาน / สรุป การทำงานในแต่... 

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ

เมืองสงขลา
1 วันที่ผ่านมา
 ...และส่งเด็กไปหาหมอ หรือดูแลยา เพื่อรักษาสุขภาพของเด็ก 5. ดูแล ให้ความรักและการเอาใจใส่ ตักเตือนเมื่อจำเป็น และชื่นชมเมื... 

บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป (เอเชีย) จำกัด

เมืองสงขลา
1 วันที่ผ่านมา
 ...งบวกและมีประสิทธิภาพ ระหว่างบริษัท และพนักงาน 6. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแผนกทรัพยากรบุคคล และธุรการ เพื่อใ... 

บริษัท บริหารสินทรัพย์เอทีเอ็ม จำกัด

เมืองสงขลา
3 วันที่ผ่านมา
 ...ชีต่าง ๆ ของบริษัทให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้ถูกต้องและตรงกับรายการบั... 

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัทในเครือ

เมืองสงขลา
2 วันที่ผ่านมา